Kích thước ống hình chữ nhật bằng nhôm

 

Khuôn đùn ống nhôm hình chữ nhật còn hàng

 

 

Chúng tôi liệt kê các kích thước ống hình chữ nhật bằng nhôm mà chúng tôi đã phát triển.Bạn có thể chọn từ bảng dưới đây theo nhu cầu của bạn.Nếu bạn muốn một kích thước tùy chỉnh, chúng tôi cũng có thể giúp bạn.


Danh sách kích thước ống hình chữ nhật bằng nhôm - Khuôn hiện có
10 x 10 x 1 tường 40 x 30 x 1,3 tường 60 x 50 x 1,4 tường Tường 80 x 44 x 3 100 x 60 x 1,2 tường Tường 150 x 100 x 1,8
Tường 15 x 10 x 0,7 40 x 30 x 1,5 tường 60 x 50 x 1,5 tường 80 x 50 x 0,8 tường Tường 100 x 60 x 1,4 Tường 150 x 100 x 2
15 x 10 x 1 tường Tường 40 x 30 x 1,85 60 x 50 x 2 tường 80 x 50 x 1 tường 100 x 60 x 1,5 tường Tường 150 x 100 x 2,5
15 x 15 x 1 tường Tường 40 x 30 x 3 Tường 60 x 60 x 0,75 80 x 50 x 1,4 tường Tường 100 x 60 x 2 Tường 150 x 100 x 3
15 x 15 x 1.5 tường Tường 40 x 40 x 0,7 60 x 60 x 1 tường 80 x 50 x 2 tường Tường 100 x 60 x 3 Tường 150 x 100 x 5
20 x 10 x 0,8 tường Tường 40 x 40 x 0,8 60 x 60 x 1,2 tường 80 x 50 x 2,5 tường Tường 100 x 70 x 3 Tường 150 x 120 x 2
20 x 10 x 1 tường Tường 40 x 40 x 0,9 60 x 60 x 1,3 tường 80 x 50 x 3 tường Tường 100 x 80 x 1,2 Tường 150 x 120 x 3
20 x 10 x 1,2 tường 40 x 40 x 1 tường 60 x 60 x 1,4 tường 80 x 60 x 0,9 tường 100 x 80 x 1,5 tường Tường 150 x 150 x 2
20 x 10 x 2 tường Tường 40 x 40 x 1,2 60 x 60 x 2 tường 80 x 60 x 1 tường Tường 100 x 80 x 2 Tường 150 x 150 x 2,5
20 x 15 x 1 tường Tường 40 x 40 x 1,4 60 x 60 x 2,5 tường 80 x 60 x 1,1 tường 100 x 100 x 1,2 tường Tường 150 x 150 x 2,7
20 x 20 x 0,8 tường 40 x 40 x 1,5 tường Tường 60 x 60 x 3 80 x 60 x 1,2 tường 100 x 100 x 1,3 tường Tường 150 x 150 x 3
20 x 20 x 1 tường Tường 40 x 40 x 2 61 x 23 x 3 tường 80 x 60 x 2 tường 100 x 100 x 1,5 tường Tường 150 x 150 x 5
20 x 20 x 1,2 tường Tường 40 x 40 x 3 61 x 39 x 3 tường 80 x 80 x 1,2 tường 100 x 100 x 1,8 tường 160 x 20 x 1,5 tường
20 x 20 x 1,4 tường 45 x 35 x 1 tường Tường 65 x 25 x 1,8 80 x 80 x 1,4 tường 100 x 100 x 2 tường 160 x 40 x 1,5 tường
20 x 20 x 2 tường Tường 45 x 45 x 1,5 Tường 65 x 65 x 1,4 80 x 80 x 1,5 tường 100 x 100 x 2,3 tường Tường 160 x 40 x 2
25 x 10 x 0,8 tường 50 x 10 x 1 tường 69 x 69 x 1.85 tường 80 x 80 x 1,6 tường 100 x 100 x 2,5 tường 160 x 50 x 1,5 tường
25 x 10 x 1 tường Tường 50 x 10 x 1,6 70 x 20 x 1 tường 80 x 80 x 1,8 tường 100 x 100 x 3 tường 160 x 60 x 1,5 tường
25 x 15 x 0.8 tường Tường 50 x 10 x 1,8 Tường 70 x 20 x 1,4 80 x 80 x 2 tường Tường 100 x 100 x 5 160 x 80 x 1,8 tường
25 x 15 x 1 tường 50 x 15 x 1 tường Tường 70 x 20 x 3 80 x 80 x 3 tường Tường 110 x 100 x 5 Tường 160 x 80 x 3
25 x 15 x 1,2 tường Tường 50 x 15 x 1,5 70 x 25 x 1,2 tường 84 x 72 x 1 tường Tường 110 x 110 x 2 160 x 100 x 2 tường
25 x 15 x 1.8 tường Tường 50 x 20 x 0,8 70 x 30 x 1 tường Tường 85 x 25 x 2 Tường 110 x 110 x 3 160 x 100 x 3 tường
25 x 18 x 1.1 tường 50 x 20 x 1 tường Tường 70 x 30 x 1,2 Tường 85 x 85 x 2 120 x 20 x 1 tường 160 x 120 x 3 tường
25 x 20 x 0.8 tường Tường 50 x 20 x 1,2 70 x 30 x 1,4 tường 90 x 20 x 1 tường 120 x 20 x 1,2 tường 160 x 160 x 2,5 tường
25 x 20 x 1 tường Tường 50 x 20 x 1,4 Tường 70 x 30 x 3 Tường 90 x 20 x 2 120 x 25 x 1,1 tường 180 x 30 x 1,5 tường
25 x 25 x 0,7 tường 50 x 20 x 1,5 tường Tường 70 x 40 x 0,9 90 x 23 x 1,2 tường 120 x 25 x 1,2 tường 180 x 30 x 2,5 tường
25 x 25 x 0,8 tường Tường 50 x 20 x 1,8 70 x 40 x 1,3 tường 90 x 25 x 2 tường 120 x 25 x 1,4 tường 180 x 50 x 1,8 tường
25 x 25 x 1 tường Tường 50 x 20 x 2 70 x 40 x 1,5 tường Tường 90 x 30 x 0,8 Tường 120 x 25 x 2 Tường 180 x 50 x 3
25 x 25 x 1,2 tường Tường 50 x 25 x 0,8 70 x 40 x 2 tường 90 x 30 x 1,2 tường 120 x 30 x 1 tường 180 x 60 x 1,8 tường
25 x 25 x 1,4 tường 50 x 25 x 1 tường 70 x 50 x 1 tường Tường 90 x 30 x 2 Tường 120 x 30 x 1,2 180 x 60 x 3 tường
25 x 25 x 2 tường Tường 50 x 25 x 1,2 70 x 50 x 1,5 tường Tường 90 x 40 x 2 Tường 120 x 30 x 1,4 180 x 80 x 1,8 tường
25 x 25 x 3 tường 50 x 25 x 1,5 tường Tường 70 x 50 x 2 Tường 90 x 50 x 1,2 Tường 120 x 30 x 2 Tường 180 x 80 x 3
Tường 30 x 10 x 0,85 Tường 50 x 25 x 2 70 x 50 x 3 tường Tường 90 x 50 x 2 120 x 40 x 1,2 tường 180 x 90 x 1,8 tường
Tường 30 x 15 x 0,7 Tường 50 x 25 x 3 70 x 70 x 2 tường 90 x 60 x 2 tường Tường 120 x 40 x 1,4 Tường 180 x 90 x 3
Tường 30 x 15 x 0,9 Tường 50 x 30 x 0,7 70 x 70 x 2,8 tường 90 x 70 x 1,2 tường Tường 120 x 40 x 1,8 180 x 100 x 2 tường
30 x 15 x 1 tường Tường 50 x 30 x 0,8 Tường 74 x 54 x 3 90 x 90 x 1,5 tường Tường 120 x 40 x 2 180 x 100 x 3 tường
Tường 30 x 15 x 1,2 50 x 30 x 1 tường Tường 74 x 71 x 3 90 x 90 x 1,8 tường Tường 120 x 44 x 1,8 180 x 120 x 2 tường
Tường 30 x 15 x 1,4 Tường 50 x 30 x 1,2 Tường 74 x 54 x 3 90 x 90 x 2,5 tường 120 x 50 x 1,2 tường Tường 180 x 120 x 3
30 x 15 x 2 tường Tường 50 x 30 x 1,5 Tường 75 x 20 x 1,05 93 x 93 x 1.85 tường Tường 120 x 50 x 1,4 180 x 150 x 2,5 tường
30 x 20 x 0,7 tường Tường 50 x 30 x 1,8 75 x 25 x 1,2 tường 93 x 93 x 2 tường Tường 120 x 50 x 2 180 x 180 x 3 tường
30 x 20 x 0.8 tường Tường 50 x 30 x 1,9 75 x 25 x 1,5 tường Tường 96 x 23 x 0,8 120 x 60 x 1 tường Tường 195 x 95 x 2
30 x 20 x 1 tường Tường 50 x 30 x 2 Tường 75 x 25 x 2 Tường 100 x 10 x 0,95 120 x 60 x 1,1 tường Tường 200 x 20 x 2
30 x 20 x 1,2 tường Tường 50 x 30 x 2,5 Tường 75 x 50 x 1,2 100 x 20 x 1 tường 120 x 60 x 1,2 tường Tường 200 x 30 x 1,8
30 x 20 x 1,4 tường Tường 50 x 30 x 3 75 x 50 x 1,4 tường 100 x 20 x 1,2 tường Tường 120 x 60 x 1,8 Tường 200 x 30 x 2
30 x 20 x 1,5 tường Tường 50 x 40 x 0,8 75 x 50 x 1.8 tường 100 x 20 x 1,5 tường 120 x 60 x 1,9 tường Tường 200 x 30 x 2,5
30 x 20 x 1.8 tường 50 x 40 x 1 tường Tường 75 x 50 x 2 Tường 100 x 20 x 1,8 Tường 120 x 60 x 2 Tường 200 x 30 x 3
30 x 20 x 2 tường Tường 50 x 40 x 1,2 76 x 25 x 1.2 tường Tường 100 x 20 x 2 Tường 120 x 60 x 3 Tường 200 x 40 x 2
30 x 25 x 1 tường Tường 50 x 40 x 1,4 Tường 76 x 25 x 1,4 100 x 25 x 0,8 tường Tường 120 x 60 x 5 Tường 200 x 50 x 1,8
30 x 25 x 1,4 tường Tường 50 x 40 x 2 76 x 25 x 1.5 tường 100 x 25 x 1 tường 120 x 70 x 2,5 tường Tường 200 x 50 x 2
Tường 30 x 25 x 3 Tường 50 x 50 x 0,7 Tường 76 x 25 x 2 100 x 25 x 1,2 tường Tường 120 x 80 x 2 Tường 200 x 50 x 2,5
30 x 30 x 0,8 tường Tường 50 x 50 x 0,8 Tường 76 x 44 x 0,75 100 x 25 x 1,5 tường Tường 120 x 80 x 3 Tường 200 x 50 x 3
30 x 30 x 1 tường Tường 50 x 50 x 0,9 76 x 44 x 0.8 tường Tường 100 x 25 x 1,8 Tường 120 x 100 x 1,8 Tường 200 x 50 x 3,9
30 x 30 x 1,2 tường 50 x 50 x 1 tường 76 x 44 x 1 tường Tường 100 x 25 x 2 Tường 120 x 100 x 3 Tường 200 x 60 x 2
30 x 30 x 1,5 tường Tường 50 x 50 x 1,2 Tường 76 x 44 x 1,2 Tường 100 x 30 x 0,8 Tường 120 x 120 x 2 Tường 200 x 80 x 1,9
30 x 30 x 1.8 tường Tường 50 x 50 x 1,4 Tường 76 x 44 x 2 100 x 30 x 1 tường Tường 120 x 120 x 3 Tường 200 x 80 x 2
30 x 30 x 2 tường 50 x 50 x 1,5 tường Tường 76 x 44 x 3 100 x 30 x 1,2 tường Tường 140 x 25 x 1,2 Tường 200 x 80 x 2,8
30 x 30 x 3 tường Tường 50 x 50 x 1,8 76 x 76 x 1 tường 100 x 30 x 1,4 tường 140 x 40 x 1,5 tường Tường 200 x 80 x 3
34,5 x 23,5 x 1 tường Tường 50 x 50 x 1,9 76 x 76 x 1.4 tường 100 x 30 x 1,5 tường 140 x 40 x 2,5 tường Tường 200 x 100 x 2
35 x 10 x 1 tường Tường 50 x 50 x 2 76 x 76 x 2 tường Tường 100 x 30 x 1,8 140 x 50 x 1,5 tường Tường 200 x 100 x 2,5
Tường 35 x 15 x 1,4 Tường 50 x 50 x 2,5 80 x 20 x 1 tường 100 x 30 x 2 tường Tường 140 x 50 x 2,5 Tường 200 x 100 x 3
35 x 35 x 1 tường Tường 50 x 50 x 3 80 x 20 x 1,5 tường 100 x 30 x 2,5 tường 140 x 60 x 1,5 tường Tường 200 x 100 x 4
Tường 35 x 35 x 1,5 Tường 50 x 50 x 4 80 x 20 x 2 tường Tường 100 x 38 x 2 140 x 60 x 2,5 tường Tường 200 x 100 x 5
Tường 35 x 35 x 2 Tường 55 x 55 x 2,5 80 x 25 x 0,8 tường Tường 100 x 40 x 0,8 140 x 70 x 1,5 tường Tường 200 x 120 x 2,5
Tường 35 x 35 x 3 60 x 15 x 1 tường 80 x 25 x 1 tường 100 x 40 x 1 tường Tường 140 x 70 x 2,5 Tường 200 x 120 x 3
Tường 38 x 25 x 0,8 Tường 60 x 20 x 0,85 80 x 25 x 1,2 tường Tường 100 x 40 x 1,2 140 x 72 x 1,6 tường Tường 200 x 150 x 2,5
38 x 25 x 1 tường Tường 60 x 20 x 0,9 80 x 25 x 1,4 tường 100 x 40 x 1,5 tường 140 x 80 x 1,8 tường Tường 200 x 150 x 3
Tường 38 x 25 x 1,5 60 x 20 x 1 tường 80 x 25 x 2 tường Tường 100 x 40 x 1,8 Tường 140 x 80 x 3 200 x 200 x 2,3 tường
Tường 38 x 25 x 2 60 x 20 x 1,1 tường 80 x 30 x 0,8 tường Tường 100 x 40 x 1,9 140 x 100 x 1,8 tường Tường 200 x 200 x 2,5
38 x 38 x 1 tường 60 x 20 x 1,2 tường 80 x 30 x 1 tường Tường 100 x 40 x 2 Tường 140 x 100 x 3 Tường 200 x 200 x 3
38 x 38 x 1.5 tường 60 x 20 x 1,4 tường 80 x 30 x 1,2 tường 100 x 44 x 1 tường Tường 140 x 140 x 2 Tường 250 x 30 x 2,4
40 x 10 x 1 tường 60 x 20 x 1,5 tường 80 x 30 x 1,3 tường Tường 100 x 44 x 1,2 Tường 140 x 140 x 3 Tường 250 x 30 x 3
Tường 40 x 10 x 1,2 60 x 20 x 1,8 tường 80 x 30 x 1,5 tường Tường 100 x 44 x 1,4 Tường 145 x 25 x 2 Tường 250 x 50 x 2,3
Tường 40 x 10 x 1,8 60 x 25 x 1 tường 80 x 30 x 2 tường Tường 100 x 44 x 1,5 Tường 150 x 30 x 1,5 Tường 250 x 50 x 3
40 x 15 x 1 tường 60 x 25 x 1,1 tường 80 x 30 x 2,2 tường Tường 100 x 44 x 2 Tường 150 x 30 x 2,5 250 x 100 x 2,5 tường
Tường 40 x 15 x 1,5 60 x 25 x 1,8 tường 80 x 35 x 1,5 tường 100 x 45 x 1 tường Tường 150 x 40 x 1,5 Tường 250 x 100 x 3
Tường 40 x 20 x 0,7 60 x 30 x 0,8 tường 80 x 40 x 0,7 tường Tường 100 x 50 x 0,8 Tường 150 x 40 x 2,5 250 x 100 x 3.2 tường
40 x 20 x 1 tường 60 x 30 x 1 tường 80 x 40 x 0,8 tường Tường 100 x 50 x 0,85 Tường 150 x 50 x 1,5 250 x 150 x 3,5 tường
Tường 40 x 20 x 1,2 60 x 30 x 1,2 tường 80 x 40 x 0,9 tường Tường 100 x 50 x 0,9 Tường 150 x 50 x 1,7 Tường 250 x 200 x 3
40 x 20 x 1,5 tường 60 x 30 x 1,5 tường 80 x 40 x 1 tường Tường 100 x 50 x 0,95 Tường 150 x 50 x 2 250 x 250 x 4 tường
Tường 40 x 20 x 2 60 x 30 x 2 tường 80 x 40 x 1,2 tường 100 x 50 x 1 tường Tường 150 x 50 x 2,5 Tường 260 x 20 x 2,3
Tường 40 x 20 x 3 60 x 30 x 2,5 tường 80 x 40 x 1,4 tường Tường 100 x 50 x 1,1 Tường 150 x 50 x 3 Tường 300 x 50 x 3
Tường 40 x 20 x 5 60 x 35 x 1,2 tường 80 x 40 x 1,5 tường Tường 100 x 50 x 1,2 Tường 150 x 60 x 1,5 Tường 300 x 100 x 3
40 x 25 x 1 tường Tường 60 x 40 x 0,9 80 x 40 x 1,8 tường Tường 100 x 50 x 1,4 Tường 150 x 60 x 2,5 Tường 300 x 100 x 3,6
Tường 40 x 25 x 1,2 60 x 40 x 1,2 tường 80 x 40 x 2 tường 100 x 50 x 1,5 tường Tường 150 x 60 x 4 Tường 300 x 150 x 3,6
Tường 40 x 25 x 1,4 60 x 40 x 1,4 tường 80 x 40 x 3 tường Tường 100 x 50 x 1,8 Tường 150 x 75 x 1,82 Tường 300 x 200 x 4
40 x 25 x 1,5 tường Tường 60 x 40 x 2 80 x 44 x 0,8 tường Tường 100 x 50 x 2 Tường 150 x 75 x 2 Tường 300 x 300 x 4,6
Tường 40 x 30 x 0,9 Tường 60 x 40 x 3 80 x 44 x 1 tường 100 x 50 x 2,3 tường Tường 150 x 80 x 1,5 400 x 100 x 4,5 tường
40 x 30 x 1 tường 60 x 45 x 1,2 tường 80 x 44 x 1,2 tường Tường 100 x 50 x 3 Tường 150 x 80 x 1,8 Tường 400 x 200 x 5,75
Tường 40 x 30 x 1,1 60 x 45 x 1,8 tường 80 x 44 x 1,4 tường Tường 100 x 50 x 5 Tường 150 x 80 x 2 Tường 500 x 100 x 6
Tường 40 x 30 x 1,2 60 x 50 x 1 tường Tường 80 x 44 x 2 100 x 60 x 1 tường Tường 150 x 80 x 3 Tường 500 x 200 x 5