Kích thước ống tròn nhôm

 

Đùn ống tròn nhôm chết trong kho

 

Chúng tôi liệt kê các kích thước ống tròn nhôm mà chúng tôi đã phát triển.Bạn có thể chọn từ bảng dưới đây theo nhu cầu của bạn.Nếu bạn muốn một kích thước tùy chỉnh, chúng tôi cũng có thể giúp bạn.

Danh sách đường kính ống tròn nhôm - Khuôn hiện có
5 OD x 1.15 Tường 18 OD x 1.5 Tường 25 OD x 8.7 Tường 33 OD x 6.975 Tường 45 OD x 3 Tường 60 OD x 7,5 Tường 84 OD x 20,5 Tường
5 OD x 1.5 Tường 18 OD x 2 Tường 25 OD x 9 Tường 33 OD x 8.5 Tường 45 OD x 3.325 Tường 60 OD x 10 Tường 84,6 OD x 2,3 Tường
5.5 OD x 1 Tường 18 OD x 2 Tường 25 OD x 9 Tường 33 OD x 8.75 Tường 45 OD x 3.5 Tường 60 OD x 11,5 Tường 85 OD x 6 Tường
5,7 OD x 1,1 Tường 18 OD x 2,25 Tường 25,2 OD x 3,2 Tường 33 OD x 11 Tường 45 OD x 4,5 Tường 60 OD x 12,5 Tường 85 OD x 9 Tường
6 OD x 1.5 Tường 18 OD x 2.5 Tường 25,2 OD x 4,15 Tường 33 OD x 14 Tường 45 OD x 5 Tường 60 OD x 13 Tường 85 OD x 10 Tường
6 OD x 1,75 Tường 18 OD x 3 Tường 25,2 OD x 5,3 Tường 33,3 OD x 7,5 Tường 45 OD x 6 Tường 60 OD x 15 Tường 85 OD x 15 Tường
6,1 OD x 1,25 Tường 18 OD x 3.5 Tường 25,2 OD x 5,6 Tường 33,4 OD x 1,7 Tường 45 OD x 7,5 Tường 60 OD x 17,5 Tường 85 OD x 15,5 Tường
6,2 OD x 0,8 Tường 18 OD x 4 Tường 25,3 OD x 4,65 Tường 33,5 OD x 5,5 Tường 45 OD x 8.25 Tường 60 OD x 19 Tường 85 OD x 17,5 Tường
6,35 OD x 1,175 Tường 18 OD x 4 Tường 25,4 OD x 1,5 Tường 34 OD x 3 Tường 45 OD x 8.5 Tường 60 OD x 20 Tường 85 OD x 20,5 Tường
6,35 OD x 1,675 Tường 18 OD x 4.425 Tường 25,4 OD x 2,05 Tường 34 OD x 3,75 Tường 45 OD x 8.95 Tường 60 OD x 22,5 Tường 85 OD x 22 Tường
6,5 OD x 1,25 Tường 18 OD x 4.875 Tường 25,4 OD x 5 Tường 34 OD x 4,75 Tường 45 OD x 9 Tường 60,2 OD x 5,2 Tường 85 OD x 27,5 Tường
6,5 OD x 1,75 Tường 18 OD x 5 Tường 25,4 OD x 6,45 Tường 34 OD x 8.5 Tường 45 OD x 9.5 Tường 60,6 OD x 5,55 Tường 85 OD x 30 Tường
6,6 OD x 1,5 Tường 18 OD x 5,25 Tường 25,5 OD x 1,5 Tường 34 OD x 9.5 Tường 45 OD x 10 Tường 61 OD x 4 Tường 85,2 OD x 1,95 Tường
7 OD x 1 Tường 18 OD x 5,45 Tường 25,5 OD x 6,65 Tường 34 OD x 12 Tường 45 OD x 10.75 Tường 61 OD x 5 Tường 86 OD x 3 Tường
7 OD x 1.5 Tường 18 OD x 5,75 Tường 25,5 OD x 7,1 Tường 34,5 OD x 5,25 Tường 45 OD x 11,5 Tường 61 OD x 11 Tường 86 OD x 5 Tường
7 OD x 1,75 Tường 18,25 OD x 5,85 Tường 25,5 OD x 7,9 Tường 34,5 OD x 13,25 Tường 45 OD x 12,5 Tường 61 OD x 11,5 Tường 86 OD x 11,5 Tường
7 OD x 2.5 Tường 18,4 OD x 4,1 Tường 25,5 OD x 8,65 Tường 34,5 OD x 15,25 Tường 45 OD x 15,5 Tường 61 OD x 14 Tường 86 OD x 15,5 Tường
7,2 OD x 1,85 Tường 18,5 OD x 3,45 Tường 25,8 OD x 4,65 Tường 34,9 OD x 2,9 Tường 45 OD x 16,5 Tường 61,2 OD x 6,7 Tường 87 OD x 10.5 Tường
7,5 OD x 1,35 Tường 18,5 OD x 3,7 Tường 25,8 OD x 7,4 Tường 35 OD x 1 Tường 45 OD x 17,5 Tường 61,6 OD x 2,8 Tường 87 OD x 16,5 Tường
7,5 OD x 2 Tường 18,5 OD x 4,25 Tường 25,8 OD x 7,5 Tường 35 OD x 1.5 Tường 45,5 OD x 3,25 Tường 61,8 OD x 5,9 Tường 87 OD x 20 Tường
7,5 OD x 2,25 Tường 18,5 OD x 4,35 Tường 26 OD x 3.5 Tường 35 OD x 2 Tường 45,5 OD x 4 Tường 62 OD x 7 Tường 87,6 OD x 31,8 Tường
7,7 OD x 1,1 Tường 18,5 OD x 5,35 Tường 26 OD x 4 Tường 35 OD x 2 Tường 45,5 OD x 7,75 Tường 62 OD x 7.75 Tường 88 OD x 3 Tường
8 OD x 1 Tường 18,5 OD x 5,5 Tường 26 OD x 4 Tường 35 OD x 3.5 Tường 45,6 OD x 3,8 Tường 62 OD x 9.5 Tường 88 OD x 10 Tường
8 OD x 1,35 Tường 18,5 OD x 6,15 Tường 26 OD x 4,25 Tường 35 OD x 3,75 Tường 45,8 OD x 1,6 Tường 62 OD x 10 Tường 88 OD x 21,5 Tường
8 OD x 1.7 Tường 18,6 OD x 3,45 Tường 26 OD x 4,95 Tường 35 OD x 3,95 Tường 46 OD x 2.5 Tường 62 OD x 10,25 Tường 88,2 OD x 3,1 Tường
8 OD x 2 Tường 18,6 OD x 3,8 Tường 26 OD x 5.19 Tường 35 OD x 4,5 Tường 46 OD x 3 Tường 62 OD x 13 Tường 88,5 OD x 29,25 Tường
8 OD x 2,25 Tường 18,7 OD x 3,25 Tường 26 OD x 6,5 Tường 35 OD x 5 Tường 46 OD x 4 Tường 62 OD x 18,5 Tường 89 OD x 6 Tường
8 OD x 2,5 Tường 18,9 OD x 4 Tường 26 OD x 8 Tường 35 OD x 6 Tường 46 OD x 5,4 Tường 62,25 OD x 3,625 Tường 89 OD x 15,5 Tường
8,5 OD x 1,15 Tường 19 OD x 1 Tường 26 OD x 9.5 Tường 35 OD x 7.25 Tường 46 OD x 9 Tường 62,6 OD x 17,8 Tường 89 OD x 18,5 Tường
8,5 OD x 1,75 Tường 19 OD x 1.5 Tường 26,2 OD x 4,6 Tường 35 OD x 8 Tường 46 OD x 11 Tường 63 OD x 7,5 Tường 90 OD x 4 Tường
9 OD x 1 Tường 19 OD x 2 Tường 26,3 OD x 3,1 Tường 35 OD x 10 Tường 46 OD x 12,5 Tường 63 OD x 11,5 Tường 90 OD x 7,5 Tường
9 OD x 1.5 Tường 19 OD x 3,25 Tường 26,3 OD x 6,8 Tường 35 OD x 11 Tường 46 OD x 15,5 Tường 63 OD x 15.1 Tường 90 OD x 10 Tường
9 OD x 1.9 Tường 19 OD x 3.5 Tường 26,4 OD x 7,2 Tường 35 OD x 11,5 Tường 46,5 OD x 2 Tường 63 OD x 17,5 Tường 90 OD x 29 Tường
9 OD x 2 Tường 19 OD x 3,65 Tường 26,4 OD x 7,35 Tường 35 OD x 14 Tường 46,5 OD x 3,5 Tường 63,5 OD x 20,25 Tường 90 OD x 32,5 Tường
9 OD x 2.5 Tường 19 OD x 4.3 Tường 26.4 OD x 8.125 Tường 35,3 OD x 5,7 Tường 46,5 OD x 5,75 Tường 63,8 OD x 10,9 Tường 90,5 OD x 10,25 Tường
9 OD x 3 Tường 19 OD x 5.5 Tường 26,4 OD x 8,2 Tường 35,5 OD x 5,8 Tường 46,5 OD x 11,75 Tường 64 OD x 2.5 Tường 91 OD x 6,5 Tường
9 OD x 3,25 Tường 19 OD x 6.5 Tường 26,4 OD x 9,2 Tường 36 OD x 3 Tường 46,5 OD x 12 Tường 64 OD x 3 Tường 91 OD x 10 Tường
9 OD x 3.5 Tường 19,2 OD x 2,49 Tường 26,5 OD x 3,5 Tường 36 OD x 3.5 Tường 47 OD x 3,25 Tường 64 OD x 5 Tường 91 OD x 14 Tường
9,5 OD x 1,25 Tường 19,2 OD x 3,1 Tường 26,5 OD x 5 Tường 36 OD x 4,5 Tường 47 OD x 16,5 Wall 64 OD x 7 Tường 91 OD x 15,5 Tường
9,5 OD x 1,85 Tường 19,3 OD x 4,2 Tường 26,5 OD x 6 Tường 36 OD x 5 Tường 47,5 OD x 12,75 Tường 64 OD x 16 Tường 91 OD x 22,25 Tường
10 OD x 1 Tường 19,3 OD x 4,9 Tường 26,5 OD x 8,65 Tường 36 OD x 5.5 Tường 47,7 OD x 3,6 Tường 64 OD x 18 Tường 91 OD x 26 Tường
10 OD x 1 Tường 19,5 OD x 2,5 Tường 26,7 OD x 5,6 Tường 36 OD x 6 Tường 48 OD x 2.5 Tường 64 OD x 21,5 Tường 91,5 OD x 8,75 Tường
10 OD x 1.5 Tường 19,5 OD x 4,6 Tường 27 OD x 2 Tường 36 OD x 8,5 Tường 48 OD x 3 Tường 64,2 OD x 5,35 Tường 92,5 OD x 7 Tường
10 OD x 2 Tường 20 OD x 0.9 Tường 27 OD x 3.5 Tường 36 OD x 9.1 Tường 48 OD x 3.6 Tường 64,8 OD x 3,3 Tường 93 OD x 4 Tường
10 OD x 2.4 Tường 20 OD x 1 Tường 27 OD x 4 Tường 36 OD x 11 Tường 48 OD x 4 Tường 65 OD x 1.5 Tường 93 OD x 18 Tường
10 OD x 2,5 Tường 20 OD x 1.2 Tường 27 OD x 4,5 Tường 36 OD x 11,5 Tường 48 OD x 4,5 Tường 65 OD x 2 Tường 93 OD x 23,5 Tường
10 OD x 2,5 Tường 20 OD x 1.5 Tường 27 OD x 4,5 Tường 36 OD x 13,5 Tường 48 OD x 6,5 Tường 65 OD x 2.5 Tường 94 OD x 10 Tường
10 OD x 2,75 Tường 20 OD x 2 Tường 27 OD x 5 Tường 36 OD x 14,5 Tường 48 OD x 7.6 Tường 65 OD x 3 Tường 94 OD x 18,5 Tường
10 OD x 3 Tường 20 OD x 2,5 Tường 27 OD x 5.2 Tường 36,2 OD x 4,2 Tường 48 OD x 8 Tường 65 OD x 5 Tường 95 OD x 8.5 Tường
10 OD x 3,25 Tường 20 OD x 3 Tường 27 OD x 6,5 Tường 36,2 OD x 9,7 Tường 48 OD x 8 Tường 65 OD x 5.465 Tường 95 OD x 10 Tường
10 OD x 4 Tường 20 OD x 3,25 Tường 27 OD x 8.5 Tường 36,3 OD x 5,65 Tường 48 OD x 9 Tường 65 OD x 5.5 Tường 95 OD x 24 Tường
10,5 OD x 1,85 Tường 20 OD x 4 Tường 27 OD x 10.15 Tường 36,5 OD x 1,5 Tường 48 OD x 10.5 Tường 65 OD x 6,5 Tường 95 OD x 26,5 Tường
10,5 OD x 2,25 Tường 20 OD x 4,5 Tường 27,1 OD x 1,8 Tường 36,5 OD x 2,25 Tường 48 OD x 11 Tường 65 OD x 7,5 Tường 95 OD x 37,25 Tường
10,5 OD x 2,6 Tường 20 OD x 4,5 Tường 27,2 OD x 8,1 Tường 36,5 OD x 3 Tường 48 OD x 11,5 Tường 65 OD x 8 Tường 96 OD x 3.7 Tường
10,5 OD x 3,35 Tường 20 OD x 5 Tường 27,2 OD x 9,35 Tường 36,5 OD x 4,75 Tường 48 OD x 14,5 Tường 65 OD x 10 Tường 96 OD x 17 Tường
10,5 OD x 3,5 Tường 20 OD x 5.5 Tường 27,3 OD x 6,15 Tường 36,5 OD x 6,25 Tường 48 OD x 17 Tường 65 OD x 11,35 Tường 96 OD x 20,5 Tường
11 OD x 1 Tường 20 OD x 6 Tường 27,5 OD x 6,5 Tường 36,5 OD x 7 Tường 48 OD x 17,25 Tường 65 OD x 11,5 Tường 96,2 OD x 4,6 Tường
11 OD x 1.5 Tường 20 OD x 6 Tường 27,6 OD x 8,15 Tường 36,5 OD x 8,25 Tường 48,2 OD x 4,6 Tường 65 OD x 14 Tường 96,5 OD x 9 Tường
11 OD x 2.5 Tường 20 OD x 6.425 Tường 28 OD x 3 Tường 36,5 OD x 9,5 Tường 48,2 OD x 5,2 Tường 65 OD x 14,5 Tường 97 OD x 15,5 Tường
11 OD x 3 Tường 20 OD x 6,5 Tường 28 OD x 4 Tường 37 OD x 3 Tường 48,5 OD x 9,5 Tường 65 OD x 18 Tường 98 OD x 8 Tường
11 OD x 3,25 Tường 20 OD x 7 Tường 28 OD x 4,25 Tường 37 OD x 4,95 Tường 49 OD x 4 Tường 65 OD x 21,5 Tường 98 OD x 17,5 Tường
11 OD x 4,5 Tường 20 OD x 7.75 Tường 28 OD x 4,75 Tường 37 OD x 5.5 Tường 49 OD x 6 Tường 65 OD x 22,5 Tường 99 OD x 24,5 Tường
12 OD x 1 Tường 20 OD x 7.85 Tường 28 OD x 5.5 Tường 37 OD x 5.5 Tường 49 OD x 7.25 Tường 65,5 OD x 19,25 Tường 100 OD x 5 Tường
12 OD x 1.5 Tường 20 OD x 7.9 Tường 28 OD x 6 Tường 37 OD x 8.5 Tường 49 OD x 7,5 Tường 66 OD x 4,5 Tường 100 OD x 7 Tường
12 OD x 1.85 Tường 20 OD x 8 Tường 28 OD x 7 Tường 38 OD x 2 Tường 49 OD x 8.1 Tường 66 OD x 6.25 Tường 100 OD x 10 Tường
12 OD x 2 Tường 20,35 OD x 5,025 Tường 28 OD x 7 Tường 38 OD x 3 Tường 49 OD x 17 Tường 66 OD x 7.75 Tường 100 OD x 11 Tường
12 OD x 2 Tường 20,5 OD x 4,5 Tường 28 OD x 8 Tường 38 OD x 4 Tường 49,5 OD x 3,75 Tường 66,5 OD x 5,5 Tường 100 OD x 15 Tường
12 OD x 2,75 Tường 20,5 OD x 5 Tường 28 OD x 8,5 Tường 38 OD x 4,5 Tường 49,5 OD x 13,75 Tường 66,9 OD x 4,05 Tường 100 OD x 46,5 Tường
12 OD x 3 Tường 20,5 OD x 5,3 Tường 28 OD x 9 Tường 38 OD x 4,75 Tường 50 OD x 0.9 Tường 67 OD x 3 Tường 101 OD x 23,5 Tường
12 OD x 3,25 Tường 20,5 OD x 6,3 Tường 28 OD x 10.5 Tường 38 OD x 5,7 Tường 50 OD x 2 Tường 67 OD x 4 Tường 101,2 OD x 3,05 Tường
12 OD x 3.5 Tường 20,5 OD x 7,25 Tường 28 OD x 10,65 Tường 38 OD x 6.75 Tường 50 OD x 2 Tường 67 OD x 12,5 Tường 102 OD x 21 Tường
12 OD x 3,85 Tường 20,5 OD x 7,5 Tường 28,2 OD x 3,2 Tường 38 OD x 7,5 Tường 50 OD x 2,5 Tường 67 OD x 14 Tường 102 OD x 26 Tường
12 OD x 4 Tường 20,6 OD x 4,4 Tường 28,2 OD x 9,1 Tường 38 OD x 7.75 Tường 50 OD x 3 Tường 68 OD x 5 Tường 102,5 OD x 17,75 Tường
12 OD x 4.2 Tường 20,6 OD x 5,3 Tường 28,3 OD x 6,65 Tường 38 OD x 9.5 Tường 50 OD x 3.2 Tường 68 OD x 10 Tường 103 OD x 8.5 Tường
12 OD x 4.3 Tường 20,6 OD x 6,35 Tường 28,3 OD x 7,35 Tường 38 OD x 10 Tường 50 OD x 3.2 Tường 68 OD x 12,5 Tường 104 OD x 38 Tường
12 OD x 4,5 Tường 20,7 OD x 4,85 Tường 28,3 OD x 8,15 Tường 38 OD x 10.5 Tường 50 OD x 3.5 Tường 68 OD x 16,5 Wall 105 OD x 13 Tường
12,5 OD x 2,75 Tường 20,8 OD x 4,3 Tường 28,43 OD x 3,965 Tường 38 OD x 11,25 Tường 50 OD x 4 Tường 68 OD x 24 Wall 105 OD x 25 Tường
12,5 OD x 3,6 Tường 21 OD x 2.5 Tường 28,5 OD x 7 Tường 38 OD x 12 Tường 50 OD x 5 Tường 68,5 OD x 9,25 Tường 105 OD x 29 Tường
12,5 OD x 3,9 Tường 21 OD x 3 Tường 28,5 OD x 8,55 Tường 38 OD x 12,5 Tường 50 OD x 5.5 Tường 68,5 OD x 12,25 Tường 107 OD x 14 Tường
12,5 OD x 4,2 Tường 21 OD x 3,25 Tường 28,5 OD x 9,75 Tường 38 OD x 13,25 Tường 50 OD x 5,55 Tường 69,3 OD x 7,75 Tường 108 OD x 8.5 Tường
12,7 OD x 4,5 Tường 21 OD x 4 Tường 28,6 OD x 4,075 Tường 38 OD x 15,5 Tường 50 OD x 6 Tường 69,3 OD x 13,65 Tường 108 OD x 20 Tường
13 OD x 1 Tường 21 OD x 4,5 Tường 28,6 OD x 7,2 Tường 38,4 OD x 2,05 Tường 50 OD x 8 Tường 69,5 OD x 6 Tường 110 OD x 8 Tường
13 OD x 1 Tường 21 OD x 5 Tường 28,6 OD x 8,6 Tường 38,5 OD x 4,5 Tường 50 OD x 10 Tường 70 OD x 2 Tường 110 OD x 10 Tường
13 OD x 1.5 Tường 21 OD x 6 Tường 28,7 OD x 8,95 Tường 38,5 OD x 10 Tường 50 OD x 11 Tường 70 OD x 3 Tường 110 OD x 12,5 Tường
13 OD x 2 Tường 21 OD x 6.15 Tường 28,88 OD x 1,485 Tường 39 OD x 3.5 Tường 50 OD x 12 Tường 70 OD x 5 Tường 110 OD x 18,25 Tường
13 OD x 2.4 Tường 21 OD x 7 Tường 29 OD x 3.5 Tường 39 OD x 4 Tường 50 OD x 12,5 Tường 70 OD x 6 Tường 110 OD x 20 Tường
13 OD x 2,45 Tường 21 OD x 7,5 Tường 29 OD x 4 Tường 39 OD x 5 Tường 50 OD x 13,25 Tường 70 OD x 7,5 Tường 112 OD x 13,5 Tường
13 OD x 2,95 Tường 21 OD x 7.85 Tường 29 OD x 4,5 Tường 39 OD x 6 Tường 50 OD x 15 Tường 70 OD x 8.25 Tường 112 OD x 27 Tường
13 OD x 3 Tường 21,1 OD x 2,1 Tường 29 OD x 5 Tường 39 OD x 9 Tường 50 OD x 16,75 Tường 70 OD x 10 Tường 114 OD x 4,5 Tường
13 OD x 3,35 Tường 21,3 OD x 3,75 Tường 29 OD x 5.5 Tường 39 OD x 15,5 Tường 50,3 OD x 3,65 Tường 70 OD x 12,5 Tường 115 OD x 12,5 Tường
13 OD x 3,65 Tường 21,4 OD x 7,7 Tường 29 OD x 6 Tường 39,2 OD x 4,2 Tường 50,5 OD x 2 Tường 70 OD x 15 Tường 115 OD x 17,5 Tường
13 OD x 3,75 Tường 21,5 OD x 3,4 Tường 29 OD x 8 Tường 39,5 OD x 10,5 Tường 50,5 OD x 2,25 Tường 70 OD x 16 Tường 115 OD x 30 Tường
13 OD x 3,75 Tường 21,5 OD x 5 Tường 29 OD x 8.5 Tường 40 OD x 1 Tường 51 OD x 2,35 Tường 70 OD x 17,5 Tường 115 OD x 35 Tường
13 OD x 3,9 Tường 22 OD x 2 Tường 29 OD x 8.8 Tường 40 OD x 1.5 Tường 51 OD x 4,75 Tường 70 OD x 20 Tường 116 OD x 24,5 Tường
13 OD x 4 Tường 22 OD x 2.05 Tường 29 OD x 9.5 Tường 40 OD x 2 Tường 51 OD x 15,5 Tường 70 OD x 23,5 Tường 120 OD x 10 Tường
13 OD x 4,25 Tường 22 OD x 2.5 Tường 29 OD x 11 Tường 40 OD x 2 Tường 52 OD x 4 Tường 70 OD x 24 Tường 120 OD x 25 Tường
13 OD x 4,5 Tường 22 OD x 3 Tường 29 OD x 12,5 Tường 40 OD x 3 Tường 52 OD x 7 Tường 71 OD x 4 Tường 120 OD x 37,5 Tường
13 OD x 5 Tường 22 OD x 4 Tường 29,2 OD x 6,6 Tường 40 OD x 4 Tường 52 OD x 11 Tường 71 OD x 5 Tường 121 OD x 3.5 Tường
13,5 OD x 2,3 Tường 22 OD x 4,85 Tường 29,3 OD x 6,9 Tường 40 OD x 5 Tường 52 OD x 12 Tường 71 OD x 7,5 Tường 121 OD x 16 Tường
13,5 OD x 2,45 Tường 22 OD x 4.925 Tường 29,6 OD x 3,3 Tường 40 OD x 6,5 Tường 53 OD x 3.5 Tường 71 OD x 14,75 Tường 121 OD x 18 Tường
13,5 OD x 4,75 Tường 22 OD x 5,25 Tường 29,65 OD x 10,475 Tường 40 OD x 7,5 Tường 53 OD x 6 Tường 71,5 OD x 9 Tường 121 OD x 23,25 Tường
13,8 OD x 4,05 Tường 22 OD x 5.5 Tường 29,8 OD x 8,15 Tường 40 OD x 8 Tường 53 OD x 6.25 Tường 72 OD x 4 Tường 124 OD x 14,5 Tường
14 OD x 1 Tường 22 OD x 6.1 Tường 30 OD x 1 Tường 40 OD x 9 Tường 53 OD x 6,5 Tường 72 OD x 6 Tường 125 OD x 10 Tường
14 OD x 1,65 Tường 22 OD x 6,5 Tường 30 OD x 2 Tường 40 OD x 10 Tường 53 OD x 9 Tường 72 OD x 7 Tường 125 OD x 20,5 Tường
14 OD x 2 Tường 22 OD x 7 Tường 30 OD x 2,5 Tường 40 OD x 10.5 Tường 53 OD x 10.5 Tường 72 OD x 8 Tường 125 OD x 21,5 Tường
14 OD x 2 Tường 22 OD x 7,5 Tường 30 OD x 2,5 Tường 40 OD x 12,5 Tường 53 OD x 14 Tường 72 OD x 12,5 Tường 125 OD x 25 Tường
14 OD x 2 Tường 22 OD x 7.95 Tường 30 OD x 4 Tường 40 OD x 14,75 Tường 53 OD x 22 Tường 72 OD x 16 Tường 125 OD x 40 Tường
14 OD x 2.5 Tường 22,1 OD x 6,05 Tường 30 OD x 4.05 Tường 40 OD x 15,85 Tường 53,5 OD x 7 Tường 72 OD x 17,5 Tường 125,6 OD x 20,45 Tường
14 OD x 2,8 Tường 22,2 OD x 5 Tường 30 OD x 5 Tường 40,2 OD x 4,2 Tường 53,5 OD x 7,25 Tường 73 OD x 14 Tường 125,6 OD x 20,45 Tường
14 OD x 3.5 Tường 22,4 OD x 3,7 Tường 30 OD x 5.5 Tường 40,3 OD x 2,25 Tường 54 OD x 3 Tường 73,5 OD x 10,9 Tường 127 OD x 3.5 Tường
14 OD x 3.5 Tường 22,5 OD x 5,15 Tường 30 OD x 6 Tường 40,5 OD x 3,5 Tường 54 OD x 6 Tường 74 OD x 7 Tường 130 OD x 6 Tường
14 OD x 4,85 Tường 22,5 OD x 8,25 Tường 30 OD x 6 Tường 40,5 OD x 4,44 Tường 54 OD x 7,5 Tường 74,5 OD x 3 Tường 130 OD x 11,5 Tường
14,3 OD x 2,65 Tường 22,7 OD x 5,5 Tường 30 OD x 6,5 Tường 40,5 OD x 4,5 Tường 54 OD x 8 Tường 75 OD x 1.1 Tường 130 OD x 15 Tường
14,5 OD x 3,65 Tường 22,8 OD x 3,1 Tường 30 OD x 7 Tường 40,5 OD x 6,65 Tường 54 OD x 10.5 Tường 75 OD x 2 Tường 130 OD x 33,5 Tường
14,6 OD x 3 Tường 23 OD x 3 Tường 30 OD x 7,5 Tường 40,5 OD x 6,75 Tường 54 OD x 22,5 Tường 75 OD x 3 Tường 133 OD x 9.5 Tường
15 OD x 0.8 Tường 23 OD x 3.5 Tường 30 OD x 8.9 Tường 40,5 OD x 6,85 Tường 55 OD x 1.5 Tường 75 OD x 6 Tường 136 OD x 24 Tường
15 OD x 1 Tường 23 OD x 4,5 Tường 30 OD x 9 Tường 40,5 OD x 10 Tường 55 OD x 2 Tường 75 OD x 10 Tường 140 OD x 20 Tường
15 OD x 2.6 Tường 23 OD x 4,75 Tường 30 OD x 9,8 Tường 40,5 OD x 10,25 Tường 55 OD x 2,5 Tường 75 OD x 12 Tường 140 OD x 28,5 Tường
15 OD x 3 Tường 23 OD x 6 Tường 30 OD x 10,25 Tường 40,5 OD x 11,5 Tường 55 OD x 2,5 Tường 75 OD x 13,5 Tường 143 OD x 11,5 Tường
15 OD x 3,45 Tường 23 OD x 8 Tường 30 OD x 10.5 Tường 40,7 OD x 6,25 Tường 55 OD x 3 Tường 75 OD x 15 Tường 143 OD x 12,5 Tường
15 OD x 3.5 Tường 23 OD x 8.15 Tường 30 OD x 10,65 Tường 41 OD x 2 Tường 55 OD x 4 Tường 75 OD x 16,5 Wall 146 OD x 37 Tường
15 OD x 3,95 Tường 23 OD x 9 Tường 30 OD x 10,85 Tường 41 OD x 2.5 Tường 55 OD x 5 Tường 75 OD x 17,5 Tường 146 OD x 42 Tường
15 OD x 4.325 Tường 23,2 OD x 4,3 Tường 30 OD x 11,5 Tường 41 OD x 3,75 Tường 55 OD x 5.5 Tường 75 OD x 23 Tường 147 OD x 12,5 Tường
15 OD x 4,85 Tường 23,2 OD x 4,95 Tường 30,3 OD x 1,85 Tường 41 OD x 4 Tường 55 OD x 6,5 Tường 75 OD x 27,5 Tường 148 OD x 37,5 Tường
15 OD x 5.5 Tường 23,2 OD x 5,1 Tường 30,3 OD x 4,9 Tường 41 OD x 6,5 Tường 55 OD x 6.75 Tường 75,7 OD x 9,6 Tường 150 OD x 35 Tường
15 OD x 5.5 Tường 23,5 OD x 9,75 Tường 30,3 OD x 8,35 Tường 41 OD x 7,5 Tường 55 OD x 10 Tường 76 OD x 2,75 Tường 152 OD x 10 Tường
15,1 OD x 2,05 Tường 23,8 OD x 7,6 Tường 30,5 OD x 5,25 Tường 41 OD x 9.3 Tường 55 OD x 11 Tường 76 OD x 2,85 Tường 152 OD x 26 Tường
15,5 OD x 2,9 Tường 24 OD x 2.5 Tường 30,8 OD x 9,85 Tường 41 OD x 11,5 Tường 55 OD x 15,5 Tường 76 OD x 4,5 Tường 152,5 OD x 28,75 Tường
15,5 OD x 3 Tường 24 OD x 3 Tường 31 OD x 3.5 Tường 41 OD x 14 Tường 55 OD x 16.4 Tường 76 OD x 5 Tường 155 OD x 25 Tường
15,5 OD x 4,75 Tường 24 OD x 4 Tường 31 OD x 4 Tường 41,5 OD x 4,94 Tường 55 OD x 17,5 Tường 76 OD x 8 Tường 155 OD x 41,5 Tường
16 OD x 1 Tường 24 OD x 4 Tường 31 OD x 5 Tường 41,7 OD x 3,35 Tường 55,2 OD x 5,2 Tường 76 OD x 10 Wall 160 OD x 10 Tường
16 OD x 1 Tường 24 OD x 4,38 Tường 31 OD x 6 Tường 41,7 OD x 6,85 Tường 55,3 OD x 4 Tường 76 OD x 11,5 Tường 165 OD x 37 Tường
16 OD x 1.5 Tường 24 OD x 5.5 Tường 31 OD x 8 Tường 42 OD x 2 Tường 55,7 OD x 8,35 Tường 76 OD x 13 Wall 165,5 OD x 6,25 Tường
16 OD x 1.5 Tường 24 OD x 6 Tường 31 OD x 12 Tường 42 OD x 3,75 Tường 55,8 OD x 3,5 Tường 76 OD x 17 Tường 165,5 OD x 21,5 Tường
16 OD x 1,65 Tường 24 OD x 6 Tường 31 OD x 12.15 Tường 42 OD x 6.25 Tường 56 OD x 2 Tường 76,5 OD x 12,85 Tường 168 OD x 16 Tường
16 OD x 2 Tường 24 OD x 6.3 Tường 31 OD x 12,9 Tường 42 OD x 7 Tường 56 OD x 2,5 Tường 76,6 OD x 21,8 Tường 170 OD x 25 Tường
16 OD x 2 Tường 24 OD x 6,5 Tường 31,2 OD x 3,2 Tường 42 OD x 8 Tường 56 OD x 4,25 Tường 77 OD x 6,5 Tường 172 OD x 31,5 Tường
16 OD x 2 Tường 24 OD x 7,5 Tường 31,5 OD x 5,5 Tường 42 OD x 8,5 Tường 56 OD x 7 Tường 77 OD x 9 Tường 180 OD x 6 Tường
16 OD x 3 Tường 24 OD x 9.05 Tường 31,8 OD x 6,15 Tường 42 OD x 10 Tường 56 OD x 8.5 Tường 77 OD x 14 Tường 180 OD x 33 Tường
16 OD x 3 Tường 24 OD x 9,75 Tường 32 OD x 2 Tường 42 OD x 11 Tường 56 OD x 11,5 Tường 77,5 OD x 13,5 Tường 181 OD x 21,5 Tường
16 OD x 3.5 Tường 24,2 OD x 8,1 Tường 32 OD x 2,25 Tường 42 OD x 12 Tường 56 OD x 12,5 Tường 78 OD x 5.5 Tường 185 OD x 15,5 Tường
16 OD x 3.625 Tường 24,3 OD x 5,8 Tường 32 OD x 2.5 Tường 42 OD x 12,5 Tường 56 OD x 13 Tường 78 OD x 18 Tường 185 OD x 25 Tường
16 OD x 4 Tường 24,3 OD x 5,9 Tường 32 OD x 3 Tường 42 OD x 13,2 Tường 56 OD x 15,75 Tường 78 OD x 24 Tường 186 OD x 23 Tường
16 OD x 4,5 Tường 24,5 OD x 2,55 Tường 32 OD x 3,25 Tường 42 OD x 13,5 Tường 56 OD x 18,65 Tường 78,5 OD x 13,25 Tường 186,5 OD x 23,5 Tường
16 OD x 5.1 Tường 24,5 OD x 6,5 Tường 32 OD x 3,85 Tường 42 OD x 14 Tường 56 OD x 19 Tường 78,5 OD x 15,35 Tường 187 OD x 23,5 Tường
16 OD x 5.5 Tường 24,5 OD x 8,65 Tường 32 OD x 4.3 Tường 42 OD x 15,9 Tường 56 OD x 20,5 Tường 79,8 OD x 3,9 Tường 191 OD x 8.5 Tường
16 OD x 5,65 Tường 24,7 OD x 9,55 Tường 32 OD x 4,55 Tường 42 OD x 17,5 Tường 56 OD x 21,2 Tường 80 OD x 2 Tường 194,5 OD x 11 Tường
16,1 OD x 3,6 Tường 24,8 OD x 9,8 Tường 32 OD x 5 Tường 42,3 OD x 8,85 Tường 56 OD x 22,5 Tường 80 OD x 3 Tường 200 OD x 20,25 Tường
16,2 OD x 3,35 Tường 25 OD x 1.3 Tường 32 OD x 6 Tường 42,3 OD x 10,45 Tường 56,4 OD x 3,5 Tường 80 OD x 3 Tường 201 OD x 11 Tường
16,3 OD x 2,975 Tường 25 OD x 2 Tường 32 OD x 6,5 Tường 42,3 OD x 13,3 Tường 56,5 OD x 16 Tường 80 OD x 4,5 Tường 205 OD x 12,5 Tường
16,4 OD x 3,05 Tường 25 OD x 2,5 Tường 32 OD x 6,5 Tường 42,5 OD x 3 Tường 56,6 OD x 4,65 Tường 80 OD x 5 Tường 205 OD x 12,5 Tường
16,5 OD x 3,65 Tường 25 OD x 3 Tường 32 OD x 7 Tường 42,8 OD x 9,15 Tường 57 OD x 4,5 Tường 80 OD x 6 Tường 205 OD x 32,5 Tường
16,5 OD x 4 Tường 25 OD x 3,9 Tường 32 OD x 8 Tường 42,9 OD x 10,5 Tường 57 OD x 9 Tường 80 OD x 8 Tường 206 OD x 35,25 Tường
16,5 OD x 4,35 Tường 25 OD x 4 Tường 32 OD x 9 Tường 43 OD x 4,75 Tường 58 OD x 5 Tường 80 OD x 9.5 Tường 215 OD x 31,5 Wall
16,5 OD x 6,75 Tường 25 OD x 4,35 Tường 32 OD x 9,9 Tường 43 OD x 5 Tường 58 OD x 8 Tường 80 OD x 10 Tường
16,6 OD x 2,8 Tường 25 OD x 4.4 Tường 32 OD x 10 Tường 43 OD x 5.5 Tường 58 OD x 10 Tường 80 OD x 12,5 Tường
16,8 OD x 3,5 Tường 25 OD x 4,5 Tường 32 OD x 12,5 Tường 43 OD x 6,5 Tường 58 OD x 11 Tường 80 OD x 14,5 Tường
16,8 OD x 5 Tường 25 OD x 5 Tường 32,4 OD x 2,05 Tường 43 OD x 8 Tường 58 OD x 13 Tường 80 OD x 15 Tường
17 OD x 1.2 Tường 25 OD x 5.5 Tường 32,5 OD x 2,25 Tường 43 OD x 11 Tường 58 OD x 14,25 Tường 80 OD x 16,5 Tường
17 OD x 2.5 Tường 25 OD x 6 Tường 32,5 OD x 3,5 Tường 44 OD x 4 Tường 58 OD x 16 Wall 80 OD x 20 Tường
17 OD x 2.5 Tường 25 OD x 6.1 Tường 32,5 OD x 6,2 Tường 44 OD x 5.5 Tường 59 OD x 3.5 Tường 80 OD x 25,5 Tường
17 OD x 3 Tường 25 OD x 6,5 Tường 32,5 OD x 12,75 Tường 44,2 OD x 2,5 Tường 59 OD x 7 Tường 81 OD x 17,5 Tường
17 OD x 3,25 Tường 25 OD x 6,65 Tường 32,9 OD x 6,15 Tường 44,2 OD x 4,7 Tường 59 OD x 7,5 Tường 81,2 OD x 5,6 Tường
17 OD x 4.4 Tường 25 OD x 6,8 Tường 33 OD x 1.75 Tường 44,5 OD x 2 Tường 59,8 OD x 12,15 Tường 82 OD x 5 Tường
17,4 OD x 4,7 Tường 25 OD x 7 Tường 33 OD x 1.95 Tường 45 OD x 1 Tường 60 OD x 1.1 Tường 82 OD x 11 Tường
17,5 OD x 3,5 Tường 25 OD x 7,5 Tường 33 OD x 3 Tường 45 OD x 1.5 Tường 60 OD x 2 Tường 82,3 OD x 12,9 Tường
17,8 OD x 4,15 Tường 25 OD x 7,55 Tường 33 OD x 4,25 Tường 45 OD x 2 Tường 60 OD x 3 Tường 83 OD x 4 Tường
18 OD x 1 Tường 25 OD x 7.75 Tường 33 OD x 5.5 Tường 45 OD x 2 Tường 60 OD x 3 Tường 83,2 OD x 22,6 Tường
18 OD x 1.5 Tường 25 OD x 8,5 Tường 33 OD x 6,5 Tường 45 OD x 2,5 Tường 60 OD x 4 Tường 84 OD x 17 Tường